Gmina nie wyda 25.000 złotych na kontrolę ośrodków zdrowia

Radni nie wyrazili zgody na przeprowadzenie ponownej kontroli Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie. Powód? W zeszłym roku gmina wydała 9.840 zł na świadczenie usług doradczo-kontrolnych w zakresie funkcjonowania SZPZOZ, a mimo to wójt nadal nie rozliczył się przed radnymi z wyników tej pracy. W związku z tym radni uznali, że przeznaczenie 25.000 zł na przeprowadzenie kolejnej kontroli jest zbędnym wydatkiem.

W połowie marca odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której wójt Jarosław Chodorski zabiegał, żeby radni wyrazili zgodę na przeznaczenie 25.000 zł na przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny kontroli działalności SZPZOZ odnośnie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowości gospodarowania mieniem, środkami publicznymi i w zakresie gospodarki finansowej.

Radny Arkadiusz Syguła przypomniał, że w poprzednim roku wójt Chodorski zawarł umowę z Joanną Pawlak-Dybiec na świadczenie usług doradczo-kontrolnych, w ramach której ta miała przyjrzeć się funkcjonowaniu SZPZOZ. Zarobiła za to 9.840 zł.

– Na co wydaliśmy ok. 10.000 zł? Jakie zalecenia wynikające z wniosków przedstawionych przez p. Dybiec pan wykonał? – pytał A. Syguła.

J. Chodorski poinformował, że umowa dotyczyła wykonania inwentaryzacji mienia i sprzętu, a jej celem było przekazanie nowemu dyrektorowi dokumentacji opisującej majątek SZPZOZ. Tym samym J. Pawlak-Dybiec przygotowała protokół zdawczo-odbiorczy, który wraz z dokumentacją zostanie w przyszłości przekazany nowemu dyrektorowi SZPZOZ.

Przypomnijmy, że umowa podpisana z J. Pawlak-Dybiec na usługi doradczo-kontrolne miała objąć w szczególności:

– kontrolę procedur funkcjonujących w SZPZOZ w Jabłonnie pod kątem ich zgodności z prawem i efektywnego zarządzania podmiotem,

– kontrolę stanu kontroli zarządczej obejmującej wszystkie komórki organizacyjne SZPZOZ w Jabłonnie,

– kontrolę i ocenę kompetencji pracy personelu zleceniodawcy, w tym kontrolę uprawnień personelu, mającą na celu zapewnienie realizacji celów zleceniodawcy,

– kontrolę prawidłowości prowadzenia dokumentacji, prawidłowości i zasad obsługi pacjentów, zasad funkcjonowania recepcji oraz innych, które są niezbędne dla zagwarantowania prawidłowości wykonywania obowiązków przez personel SZPZOZ w Jabłonnie,

– kontrolę działań zapewniających wysokiej jakości obsługę pacjentów, przestrzeganie praw pacjenta i ustawy o ochronie danych osobowych,

– opracowanie i przedstawienie propozycji prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich sferach funkcjonowania SZPZOZ w Jabłonnie,

– kontrolę prowadzenia rejestru usług niezgodnych i reklamacji,

– kontrolę trybu rozpatrywania skarg pacjentów, w szczególności podejmowanie rozmów z pacjentami w celu polubownego rozwiązywania sporów,

– kontrolę przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami, a w szczególności sposób raportowania przebiegu poszczególnych procesów w SZPZOZ w Jabłonnie,

– kontrolę trybu opracowywania i modyfikowania instrukcji, regulaminów i procedur wewnętrznych w SZPZOZ w Jabłonnie oraz aktualizacji danych podmiotu leczniczego w rejestrach,

– kontrolę w zakresie dostosowania funkcjonowania podmiotu do potrzeb realizacji usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– kontrolę dokumentacji przygotowanej dla potrzeb wprowadzenia nowej kadry zarządzającej SZPZOZ w Jabłonnie.

Podczas sesji radny Syguła przedstawił informację przygotowaną przez naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych, która mówi wprost, że J. Pawlak-Dybiec pełniła głównie bieżącą funkcję doradczą dla wójta i pracowników jego wydziału w zakresie formalno-prawnym i finansowych aspektów funkcjonowania ośrodka zdrowia w Jabłonnie po złożeniu rezygnacji przez dyrektora Jacka Jakimiaka.

– Jaki jest sens tej uchwały? W sierpniu 2016 roku zleca pan audyt, który jest pewną formą kontroli i nie pyta się Pan Rady Gminy o to, czy ma pan go robić czy nie. Po prostu pan go zleca. A dzisiaj mamy uchwałę, gdzie pan pyta się Radę Gminy czy robić kolejny audyt. Dlaczego pan w jakimś stopniu gra Radą Gminy? – pytał radny Marek Zieliński.

– Wynikły dodatkowe rzeczy […]. Nam zależy na tym, żeby państwo taką wolę wyrazili, co do audytu, który nigdy w tym zakresie nie został wykonany. Informacje, które ostatnio pojawiły się na Radzie Społecznej są niepokojące i wymagają interwencji z naszej strony. Nie chciałbym brać tej odpowiedzialności tylko na siebie […] – mówił wójt.

W trakcie sesji radny Syguła poinformował, że wójt złożył do prokuratury zawiadomienie odnośnie do nieprawidłowości, do jakich miało dojść w SZPZOZ. Radni zasugerowali zatem, żeby przed wydawaniem 25.000 zł na kontrolę przeprowadzoną przez firmę zewnętrzną, najpierw poczekać na wyniki pracy prokuratury. Za kontrolą zagłosowali jedynie Bogumiła Majewska, Wojciech Nowosiński, Artur Szymkowski i Tomasz Wodzyński, czyli radni sprzyjający wójtowi. Pozostali radni byli przeciwko.

Jabłonna Dla Mieszkańców