Wójt przegrał w sądzie. Zapłaci z prywatnych pieniędzy?

– Sąd wymierzając grzywnę wziął pod uwagę okoliczności sprawy oraz fakt, że organ nie wykonał do dnia dzisiejszego przewidzianego prawem obowiązku – informuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Ukaranie wójta ma służyć między innymi temu, żeby nie naruszał prawa w przyszłości.

23 października WSA wymierzył wójtowi Jarosławowi Chodorskiemu grzywnę w wysokości 1.000 zł za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na nią. Zasądzono również zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego, którym był nasz dziennikarz. Od postanowienia przysługiwał 7-dniowy termin zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przypomnijmy, 21 czerwca wystosowaliśmy do Urzędu Gminy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w którym poprosiliśmy gminę m.in. o wyszczególnienie terminów zwolnień lekarskich, na których przebywał naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych.

Jak można było domniemywać, udzielenie tej informacji nie było na rękę urzędowi. Powód? Naczelnik częściej przebywał na „chorobowym” aniżeli w pracy. Według prawa gmina na wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni. Nie zrobiła tego i dlatego  10 lipca złożyliśmy do WSA skargę na bezczynność Wójta Gminy Jabłonna, domagając się respektowania Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z prawem skarga została złożona w urzędzie i w ciągu 15 dni Jarosław Chodorski musiał przekazać ją do sądu. Jak okazało się, wójt nie dopilnował również tego terminu, przez co uniemożliwiał rozpoznanie sprawy przez WSA.

W końcu 10 sierpnia nadeszła pierwsza odpowiedź z Urzędu Gminy. Przekazał ją naszemu dziennikarzowi radca prawny.

– W załączniku przesyłam informacje, o które wystąpił Pan wnioskiem z dnia 21.06.2015. Jednocześnie bardzo przepraszam za opóźnienie w jej udzieleniu i wyrażam nadzieję, że takie zdarzenie nie wystąpi ponownie. Przyczyna jest absurdalna – zrobiłem błąd w Pańskim adresie mailowym, a zwrotka o nie dostarczeniu automatycznie wylądowała mi w koszu jako spam. Aby nie prokurować podejrzeń, iż wytwarzam dokument z datą wsteczną opatruję go dzisiejszą datą. Z poważaniem Sławomir Markowski – radca prawny.

Poprosiliśmy S. Markowskiego o przesłanie potwierdzenia wysłania odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w którym można zapoznać się z błędnym adresem e-mail. Mimo że mamy już drugą połowę listopada, radca prawny nadal nie odezwał się w tej sprawie.

17 sierpnia wystosowaliśmy zatem wniosek do WSA o wymierzenie wójtowi grzywny w związku z niedopełnieniem ustawowych obowiązków. WSA przyznał nam rację i w październiku postanowił nałożyć na wójta Chodorskiego grzywnę w wysokości 1.000 zł i zobowiązać go do zwrotu kosztów postępowania na rzecz naszego dziennikarza.

– Analiza akt przedmiotowej sprawy prowadzi do wniosku, że organ uchybił obowiązkowi, o którym mowa w art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W ocenie Sądu należy przyjąć, że przedmiotowa skarga wpłynęła do organu, co wynika z przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów (odpis skargi z pieczęcią organu) w dniu 10 lipca 2015 r. Okoliczności tej w żaden sposób organ nie podważył, nie odpowiedział bowiem na wezwanie Sądu z dnia 14 września 2015 r. Do dnia dzisiejszego nie nadesłał też do Sądu przedmiotowej skargi – uzasadnia WSA.

Sąd stwierdził, że wymierzenie grzywny 1.000 zł ma na celu przede wszystkim wyegzekwowanie od organu wypełnienie obowiązków procesowych. Grzywna pełni również funkcję dyscyplinującą, która przymusza organ do przesłania skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy, jak również represyjną, która znajduje uzasadnienie w potrzebie ochrony konstytucyjnego prawa do rozpoznania sprawy sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki. Ukaranie organu ma także służyć temu, by ten nie naruszał prawa w przyszłości.

– Osoba pełniąca funkcję publiczną musi działać zgodnie z literą prawa. Dlatego też dziwię się, że w Urzędzie Gminy doszło do takich zaniedbań. Mam nadzieję, że postanowienie WSA będzie motywacją dla urzędników, aby wykonywali swoje obowiązki transparentnie i profesjonalnie. Jednocześnie wierzę, że p. Jarosław Chodorski jako człowiek honorowy zapłaci grzywnę z prywatnych pieniędzy, a nie publicznych. Środki pochodzące z podatków mieszkańców należy bowiem przeznaczać np. na inwestycje, a nie finansowanie błędów urzędników – komentuje Daniel Szablewski, redaktor naczelny „Jabłonna Dla Mieszkańców”.

Jeżeli wójt Chodorski zdecyduje się zapłacić grzywnę z prywatnych środków, nie będzie to już jego pierwsze tego typu działanie. W połowie roku zakupiono traktorek-kosiarkę do Szkoły Podstawowej w Chotomowie. Zrobiono to jednak bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego w budżecie. W związku z tym m.in. J. Chodorski musiał sięgnąć do swojej kieszeni. Czy również teraz będzie tak samo?

Jabłonna Dla Mieszkańców