Szukasz pracy? Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej

– Szukasz ciekawej i stabilnej pracy, która gwarantuje prawa pracownicze? Dołącz do nas i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej. Trwa rekrutacja w charakterze funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zapraszamy w nasz szeregi – zachęca Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce. Na jakie stanowiska prowadzone są nabory?

Aktualnie Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce poszukuje:

 • młodszego wychowawcy Działu Penitencjarnego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby/ planowany termin przyjęcia do służby I-IV kwartał 2022 roku;
 • strażnika Działu Ochrony – planowana liczba przyjęć maksymalnie 30 osób/ planowany termin przyjęcia do służby I-IV kwartał 2022 roku;
 • młodsza pielęgniarka / młodszy pielęgniarz / młodszy ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych – planowana liczba przyjęć maksymalnie 3 osoby/ planowany termin przyjęcia do służby I -IV kwartał 2022 roku;
 • młodszy referent Działu Finansowego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba/planowany termin przyjęcia do służby I-IV kwartał 2022 roku.

Rekrutacja trwa do 19 stycznia 2022 r.

O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nieskazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Areszt Śledczy zachęca do zainteresowania się ofertą pracy również studentów i absolwentów studiów licencjackich kierunku bezpieczeństwo publiczne i prawo oraz absolwentów klas mundurowych. Służba Więzienna stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębienia wiedzy i doświadczenia. Gwarantuje również stabilne warunki pracy i szansę zawodowego rozwoju.

Zalety pracy w Służbie Więziennej:

 • zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej;
 • zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby;
 • możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby;
 • atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, nagrody jubileuszowe, dopłata do wypoczynku;
 • dodatek za stopień;
 • dodatek służbowy;
 • dodatek z tytułu wysługi lat;
 • nagrody uznaniowe;
 • możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia;
 • szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera.

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie, w tym w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

Więcej informacji:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
02-520 Warszawa
ul. Wiśniowa 50
Tel: (22) 640-82-51 / (22) 848-62-68
E-mail: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Aktualne oferty pracy w Służbie Więziennej znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce PRACA.

Źródło: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce