Sesja w następnym tygodniu

W najbliższą środę, 29 kwietnia o godz. 10.00 w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy. W następnym tygodniu radni będą również obradować na posiedzeniach merytorycznych komisji.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna”.
5. Spotkanie władz samorządowych z Sołtysami Gminy Jabłonna z udziałem Senator RP Anny Aksamit.
6. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy z dnia 23.03.2015 r. oraz VII – nadzwyczajnej sesji z dnia 02.04.2015 r.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-20;
2) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015;
3) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
4) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert;
5) ustalenia cen urzędowych biletów miesięcznych i jednorazowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Jabłonna;
6) zmiany planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2015;
7) uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 -2021;
8) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiska domów samopomocy;
9) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, jako komisji doraźnej;
10) nadania nazwy ulicy we wsi Wólka Górska, gminie Jabłonna;
11) nadania nazwy ulicy we wsi i gminie Jabłonna;
12) nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Wólka Górska, gminie Jabłonna;
13) nie/wyrażenia zgody na oddanie w najem części działki położonej we wsi i gminie Jabłonna;
14) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jabłonna;
15) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów;
16) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Przyleśnej we wsi Dąbrowa Chotomowska;
17) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew;
18) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie.
19) stanowiska Rady Gminy dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnień wniesionych przez PRK-7 Nieruchomości sp. z o.o. wynikających z prawa własności nieruchomości objętych KW poprzez uchylenie uchwały nr XLII/450/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna północnej części wsi Skierdy,
20) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
8. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o pracy Rady w okresie miedzy sesjami,
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.

Harmonogram posiedzeń merytorycznych komisji:
– Komisja Rewizyjna, 27 kwietnia, godz. 15.15, sala konferencyjna Urzędu Gminy,
– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 27 kwietnia, godz. 16.00, sala konferencyjna Urzędu Gminy,
– Komisja Budżetowa, 28 kwietnia, godz. 14.00, sala konferencyjna Urzędu Gminy,
– Komisja Rozwoju, 29 kwietnia, godz. 9.30, sala widowiskowa GCKiS.

Jabłonna Dla Mieszkańców