Radca prawny pomylił się. Błąd wyłapał wojewoda

Po raz kolejny nie popisał się radca prawny, który obsługuje Urząd Gminy. Tym razem radni musieli zmieniać uchwałę, ponieważ radca prawny miesiąc wcześniej nie zauważył kardynalnego błędu. Ten jednak został wypatrzony przez nadzór prawny wojewody.

W styczniu Rada Gminy podjęła uchwałę określającą kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gm. Jabłonna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami poszczególnych szkół. Projekt zawierał punktację dla poszczególnych kryteriów, jak i wskazano w nim dokumenty niezbędne podczas  procesu rekrutacji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły podstawowej będą mogli zdobyć punkty za zamieszkiwanie w obwodzie innej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, uczęszczanie do oddziału wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej, uczęszczanie rodzeństwa do tej samej szkoły czy odprowadzanie przez rodziców podatku dochodowego do gm. Jabłonna. Z kolei kandydaci do gimnazjum będą punktowani za wynik sprawdzianu z ostatniej klasy szkoły podstawowej, oceny z języka polskiego, matematyki i przyrody, osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych oraz odprowadzanie podatku dochodowego lub rolnego do gm. Jabłonna.

Jak okazało, nadzór prawny wojewody zakwestionował podjętą uchwałę, ponieważ widniał w niej zapis, że „uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Jabłonna”. Zgodnie z prawem w projekcie uchwały należało zapisać, że „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”. W związku z tym na lutowej sesji podjęto kolejną uchwałę, tym razem zmieniającą błędny zapis we wcześniejszym akcie prawa miejscowego.

– Uchwała była parafowana i jest parafowana przez radcę prawnego. Panie mecenasie, co takiego stało się, że pan przepuścił tak kardynalny błąd w poprzedniej uchwale? – zapytał Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

– Był wynikiem wyłącznie mojego niedopatrzenia. Za co serdecznie wszystkich państwa przepraszam – odpowiedział Sławomir Markowski, radca prawny.

Przypomnijmy, że według Centralnego rejestru umów i porozumień w Urzędzie Gminy Jabłonna, 4 marca 2015 r. gmina zawarła umowę z Kancelarią Radcy Prawnego Sławomira Markowskiego na kwotę 7.500 zł netto miesięcznie. Umowa na świadczenie usług prawnych polegających na bieżącej obsłudze prawnej urzędu w wymiarze 64 godzin miesięcznie obowiązuje, według rejestru, do 31 marca 2016 r. Tylko przez jeden rok kancelaria mogła zatem liczyć na zarobek w wysokości 90.000 zł netto.

W sierpniu ub.r. urząd zawarł kolejne dwie umowy z tą samą kancelarią. Obie, jak wskazuje rejestr, obowiązywały od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. Za świadczenie usług prawnych zleceniobiorca inkasował miesięcznie 7.995 zł, natomiast za świadczenie zastępstwa procesowego 8.610 zł. Łącznie jest to 83.025 zł brutto (63.929,25 zł netto).

Jabłonna Dla Mieszkańców