Przed nami XVIII Sesja Rady Gminy

Już w tę środę odbędzie się w Domu Ogrodnika XVIII Sesja Rady Gminy. Posiedzenie rozpocznie się punktualnie o godz. 10.00. Przypominamy, że około godz. 14.30 ma zostać omówiony punkt dotyczący Akcji Zima 2016 na terenie gm. Jabłonna.

Porządek obrad jutrzejszej sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Jabłonna z dnia 27.01.2016 r.
4. Debata dotycząca komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Jabłonna.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów,
2) nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna,
3) nadania nazwy skwerowi położonemu w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna,
4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne: nr 101/3 i nr 101/8 z obrębu 1-Jabłonna,
5) nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne nr 8/5, 8/9, 8/60, 8/63, 8/67, 8/83, 10/2, 12/4, położone w obrębie ewidencyjnym 5 – Jabłonna PAN, we wsi Jabłonna w gminie Jabłonna,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonej w obrębie
1-Jabłonna, gmina Jabłonna objętej księgą wieczystą Nr WA1L/00043104/5, stanowiącej własność Gminy Jabłonna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1109,
7) oddania w dzierżawę części działki o nr ew. 473 położonej w obrębie 9-Skierdy, gmina Jabłonna
8) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna opracowanego
w ramach projektu „Zielona Jabłonna” w ramach IX osi priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”- działanie 9.3 Termomodernizacja Obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, /załącznik do uchwały w wersji elektronicznej/
9) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Mennicy Invest Sp. z o.o. w likwidacji w Gminie Jabłonna,
10) likwidacji Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej,
6. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Informacja Wójta dotycząca Akcji Zima 2016 w SP Jabłonna,
3) Przewodniczącego Rady:
• działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
• odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.