Przebudowa wału przeciwpowodziowego rozpocznie się w 2021 roku

Trwają prace przygotowujące przebudowę wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły na odcinku od Jabłonny do Nowego Dworu Mazowieckiego. – Prace budowlane powinny rozpocząć się w 2021 roku i zakończyć dwa lata później. Ich całkowity koszt to około 90 mln zł – informuje Starostwo Powiatowe w Legionowie.

W połowie roku przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przedstawiciele powiatu legionowskiego, powiatu nowodworskiego, miast Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki, a także gmin Jabłonna i Wieliszew podpisali porozumienie, stanowiące podstawę do wszczęcia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w zakresie sfinansowania dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

– Wybrany wykonawca dokumentacji projektowej już pozyskał ortofotomapy i numeryczny model terenu, dokonał też zgłoszenia robót geodezyjnych oraz rozpoczął badanie dokumentów i ksiąg wieczystych. W terenie wykonano zaś wiercenia geotechniczne i pobrano próbki gruntu do badań laboratoryjnych, rozpoczęły się też prace związane z wykonaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego i opinii geotechnicznej. Zgodnie z umową, zawartą przez PGW Wody Polskie z wykonawcą, dokumentacja projektowa ma być gotowa w grudniu przyszłego roku – czytamy na stronie internetowej Powiatu Legionowskiego.

Wartość przygotowania dokumentacji technicznej oraz wszelkich niezbędnych opracowań wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na realizację inwestycji to blisko 1,5 mln zł. PGW Wody Polskie, realizujące zadanie jako inwestor, zabezpieczy środki finansowe w wysokości 20% powyższej kwoty, czyli prawie 290 tys. zł. Pozostałą część, w formie dotacji, przekazują: Powiat Legionowski i Powiat Nowodworski po ponad 188 tys. zł, gmina Jabłonna i miasto Nowy Dwór Mazowiecki – po ponad 303 tys. zł, gmina Legionowo – ponad 115 tys. zł oraz gmina Wieliszew – ponad 57 tys. zł.

– Wał przeciwpowodziowy na długości 18,803 km należy przebudować z uwagi na konieczność spełnienia wymogów technicznych I klasy ważności budowli hydrotechnicznych. Obwałowanie chroni obszar o powierzchni ponad 68 km², zamieszkiwany przez ponad 100 tys. osób – przekazuje starostwo.

Źródło: Powiat Legionowski