Nabór wniosków na wymianę kopciuchów

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja, czyli wydobywające się pyły i gazy z kominów domów przy spalaniu paliw stałych takich jak m.in. węgiel, miał, koks, ekogroszek. Rada Gminy Jabłonna podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany nieekologicznych kotłów oraz pieców opalanych paliwem stałym na nowoczesne urządzenia grzewcze. Tegoroczny budżet wynosi pół miliona złotych.

Nabór wniosków rozpoczął się 17 maja 2019 r. i będzie trwać do 30 czerwca 2019 r. Decyduje kolejność złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Jabłonna. Realizacja wniosków odbywać będzie się do wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel.

Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe niskoemisyjne źródło ciepła takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł na pellet, pompa ciepła.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 75% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż do 6 000,00 zł.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych do realizacji przedsięwzięcia, tj. w szczególności:
1) kosztów demontażu dotychczasowego źródła ciepła,
2) kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła z zasobnikiem ciepłej wody,
3) kosztów wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
4) kosztów modernizacji i budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła.

Dotacja udzielana jest na podstawie umowy i stanowi refundację części kosztów poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia na postawie faktur/rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Główne warunki dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ogrzewania:
1) Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz w przypadku kilku współwłaścicieli posiada ich pisemne zgody na realizacje przedsięwzięcia,
2) Budynek mieszkalny w którym będzie realizowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na terenie Gminy Jabłonna,
3) Wnioskodawca nie posiada drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem),
4) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, a na terenie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, w którym będzie wykonywane przedsięwzięcie nie jest prowadzona, jak również nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza,
5) Poniesione koszty przedsięwzięcia przed zawarciem umowy z Gminą Jabłonna nie zostaną dofinansowane.

Procedura udzielania dotacji:
1) złożenie wniosku w okresie 17.05.2019 – 30.06.2019 w Urzędzie Gminy Jabłonna, Biuro Obsługi Interesanta na parterze,
2) weryfikacja wniosku, w tym wizja pracowników urzędu na nieruchomości, a w przypadku braków we wniosku wezwanie Wnioskodawcy do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni,
3) podpisanie umowy z Gminą Jabłonna,
4) realizacja przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę:
a) likwidacja starego pieca, kotła opalanego paliwem stałym,
b) montaż nowego kotła,
5) po realizacji przedsięwzięcia złożenie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Jabłonna, najpóźniej do 30 października 2019 r.,
6) weryfikacja wniosku o wypłatę dotacji, w tym wizja pracowników urzędu na nieruchomości, a w przypadku braków wniosku wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia w ciągu 14 dni,
7) wypłata środków na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Wniosek o udzielenie dotacji – TUTAJ.

Źródło: Urząd Gminy