Leśnicy chcą chronić nietoperze

Na terenie Nadleśnictwa Jabłonna występują miejsca rozrodu i zimowiska wielu gatunków nietoperzy. Dlatego z inicjatywy nadleśniczego Stefana Traczyka rozpoczęto prace mające na celu zarówno monitoring nietoperzy występujących na tym terenie, jak również podjęcie działań zmierzających do aktywnej ochrony tych wyjątkowych ssaków.

Działania prowadzone są w ramach programu pt. „Monitoring populacji oraz czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadleśnictwa Jabłonna” realizowanego dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Projekt obejmuje między innymi: monitoring populacji nietoperzy poprzez prowadzenie odłowów, zakup i wywieszenie w wyznaczonych miejscach schronów dla nietoperzy, monitoring letnich kolonii rozrodczych, kontrolę wywieszonych w poprzednich latach budek dla ptaków oraz nietoperzy, działania edukacyjne, w tym przeprowadzenie serii zajęć dla dzieci i młodzieży, a także szkoleń dla leśniczych i pracowników biurowych Nadleśnictwa.

Obecnie trwa I etap prac polegający na monitoringu populacji nietoperzy poprzez prowadzenie odłowów. Nietoperze odławiane są głównie na obszarze terenów Natura 2000 (Ostoja Nowodworska, Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej oraz Dolina Wkry), a także w rezerwatach przyrody (Bukowiec Jabłonowski, Jabłonna, Pomiechówek, Zegrze i Dolina Wkry). Badania prowadzone są pod kontrolą dr. Bartłomieja Popczyka – doświadczonego chiropterologa, pracownika Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie oraz członka Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, co gwarantuje profesjonalne wykonanie zadań, a przede wszystkim bezpieczeństwo nietoperzy.

W najbliższym czasie na terenie leśnictw Nadleśnictwa Jabłonna, będzie można napotkać sieci rozstawione w poprzek dróg leśnych oraz przy małych zbiornikach wodnych. Wybierane są miejsca średnio prześwietlone, gdzie z obu stron jest zadrzewienie tworzące naturalne korytarze przelotu nietoperzy. Sieci są regularnie monitorowane, a odłowione nietoperze wyjmowane. Każdy odłowiony nietoperz jest szczegółowo opisywany – określa się jego gatunek, płeć, wiek (osobnik młodociany/dorosły) oraz dokonuje się pomiarów kości przedramienia oraz masy ciała. Następnie nietoperz jest bezpiecznie wypuszczany na wolność.

Do tej pory odłowiono już ponad 60 nietoperzy, wśród nich znalazły się gatunki takie jak borowiec wielki, mroczek późny, gacek brunatny oraz nocek rudy, a także przedstawiciele rzadszych gatunków jak na przykład borowiaczek czy mopek.

Jeśli podczas wizyty w lesie natrafi się na rozłożone sieci chiropterologiczne nie należy ich zdejmować, ani wyjmować z nich nietoperzy na własną rękę – nieprawidłowe postępowanie wynikające z chęci niesienia pomocy, może doprowadzić nawet do śmierci tych latających ssaków.

Źródło: Nadleśnictwo Jabłonna