Którzy radni nie chodzą na posiedzenia?

Co miesiąc w naszej gminie odbywają się sesje Rady Gminy i posiedzenia merytorycznych komisji. Sprawdziliśmy frekwencję radnych, którzy powinni uczestniczyć w sierpniowych posiedzeniach. Z obecnością było różnie. Rekordzistą jest radny Paweł Krajewski, który nie pojawił się na żadnej komisji, ale i tak otrzymał pełną dietę.

W poprzednim miesiącu zakończyła się przerwa wakacyjna i radni powrócili do obradowania. W ostatnich dniach sierpnia odbyło się pięć posiedzeń komisji oraz sesja. Postanowiliśmy sprawdzić, którzy radni przykładają się do swoich obowiązków, a którzy nie uczestniczą w posiedzeniach.

Jak okazało się, na sesji nie pojawił się tylko jeden radny – Marek Zieliński. Zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad naliczania diet przysługujących radnym, potrącono mu 20% miesięcznego ryczałtu.

Jaka frekwencja była podczas komisji? Adam Krzyżanowski nie pojawił się na posiedzeniu Komisji Rozwoju, Mariusz Grzybek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Artur Szymkowski Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, a Wojciech Nowosiński i Arkadiusz Syguła Komisji Rewizyjnej. Rekordzistą był jednak Paweł Krajewski, który nie przyszedł na Komisję Spraw Społecznych oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.

W przypadku nieobecności na posiedzeniach komisji, żaden z radnych nie miał potrąconej diety. Powód? W uchwale z 2011 roku nie ma zapisu, który obligowałby radnych do chodzenia na komisje. Istnieje jedynie zapis, że radny pracujący w komisjach otrzymuje 13% diety więcej aniżeli ten, który nie zasiada w żadnej. Oznacza to, że radny może figurować w składzie komisji, ale mimo braku obecności, nie odczuje tego finansowo. W poprzednim miesiącu z takiego zapisu skorzystali P. Krajewski i M. Grzybek, którzy nie pojawili się na żadnym posiedzeniu, gdzie figurują jako członkowie komisji.

– W przepisach ustawy o samorządzie gminnym brak jest przepisów umożliwiających wprowadzenie przez Radę Gminy wobec radnych żądania usprawiedliwienia swojej nieobecności podczas sesji i komisji. Zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji, co do których został wybrany lub desygnowany, ale z przepisu tego nie wynika konieczność usprawiedliwiania przez radnego nieobecności na sesji rady, czy posiedzeń komisji – informuje wójt Jarosław Chodorski.

Jabłonna Dla Mieszkańców