Już jutro XV Sesja Rady Gminy Jabłonna

W środę, 25 listopada o godz. 10.00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej w celu osiągnięcia oszczędności w jednostkach samorządu terytorialnego z udziałem eksperta w wyżej wymienionej dziedzinie.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 30/7, 30/10, 30/31 z obrębu Boża Wola,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022,
3) zmiany w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015,
4) uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu,
5) określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok,
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,
7) zmiany uchwały Nr XXXI/341/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
8) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna,
9) uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
10) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jabłonna

5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
• Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał na najbliższą sesję znajdują się TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców