Jutro sesja. Wójt przedstawi pomysł na inwestycje wod-kan

Już w tę środę odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy. Tym razem radni będą obradować w domu weselnym w Skierdach. Wójt przedstawi konkretne informacje na temat inwestycji wodno-kanalizacyjnych we wsiach zachodnich, nad których realizacją pracuje już od pół roku.

W środę, 20 maja zostanie przeprowadzona IX Sesja Rady Gminy w bieżącej kadencji. W godz. 10.20-15.00 odbędzie się część wyjazdowa, natomiast od godz. 15.00 część merytoryczna w domu weselnym.

W porządku obrad znajduje się punkt „Informacja na temat skanalizowania i zwodociągowania wsi zachodnich”. Jest to pokłosie kwietniowej sesji, kiedy jeden z radnych po raz kolejny poprosił wójta o przedstawienie kompleksowej koncepcji dotyczącej inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie całej gm. Jabłonna.

Wicewójt Marcin Michalski zadeklarował wtedy – w imieniu wójta Jarosława Chodorskiego – że na majowej sesji zostanie przedstawiony plan, który w tej kadencji włodarze zamierzają zrealizować.

Przypomnijmy, że J. Chodorski w programie wyborczym obiecał mieszkańcom gm. Jabłonna, że m.in. „realnie zwiększy nakłady na kanalizację poprzez większe zaangażowanie finansowania zewnętrznego, w tym ze środków europejskich oraz stworzy harmonogram prac i dynamicznie wprowadzi go w życie”. Można zatem domyślać się, że wójt właśnie jutro poinformuje mieszkańców o efektach swojej półrocznej pracy i w jaki sposób zamierza zrealizować obietnice złożone jesienią ubiegłego roku.

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
• Część wyjazdowa – tereny wsi zachodnich – od 10.20 do 15.00 w tym: od 14.00 do 15.00 przerwa obiadowa,
• Część merytoryczna:
3. Informacja na temat skanalizowania i zwodociągowania wsi zachodnich,
4. Informacja dotycząca stanu wału przeciwpowodziowego na terenie Gminy Jabłonna,
5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy z dnia 29.04.2015 r.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015;
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu;
3) ustalenie cen urzędowych biletów miesięcznych i jednorazowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Jabłonna;
4) zmiany uchwały NR XXIV/237/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli Nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
5) zmiany uchwały NR XXIV/273/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 65/18, 65/19, 75/11 z obrębu Jabłonna, stanowiących drogę ul. Łączną;
7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej;
8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna;
9) opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego we wsi Chotomów, gmina Jabłonna
10) opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna
11) przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie w Gminie Jabłonna
12) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna w 2015 roku”;
7. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o pracy Rady w okresie miedzy sesjami,
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.

Jabłonna Dla Mieszkańców