Jutro sesja Rady Gminy

W środę, 30 listopada odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy. Początek obrad zaplanowano na godz.10.00. Jednym  z pierwszych punktów harmonogramu będzie wizytacja budowanej części przedszkola w Jabłonnie.

Obrady odbędą się w Domu Ogrodnika.

Porządek listopadowej sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonnie – weryfikacja stanu zaawansowania prac w terenie ( przewidywany czas – 1010- 1045 ),
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022,
3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
4) określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok,
5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,
6) nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyj-ne nr 1449/66, 1449/73, 1449/152, 1449/154 i 1449/158 położone w obrębie ewidencyjnym 1 – Jabłonna, we wsi i gminie Jabłonna,
7) nieodpłatnego przekazania nieruchomości drogowej, położonej w obrębie 3-Chotomów w rejonie ul. Bagiennej,
8) nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1-Jabłonna, w rejonie ul. Dębowej,
9) udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
10) nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy,
11) opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna,
12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej, Chotomowskiej i Stanisława Bzury we wsi Jabłonna,
13) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Strażackiej, Pięknej i Żeligowskiego we wsi Chotomów,
14) odstąpienia od sporządzenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów,
15) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów,
16) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w za-kresie działki o nr. ew. 18/1 położonej we wsi Chotomów,
17) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w re-jonie ulicy Chotomowskiej i cmentarza we wsi Jabłonna,
18) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w re-jonie cmentarza we wsi Chotomów,
19) zmiany uchwały Nr XXXV/371/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Jabłonna,
20) przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2018,
21) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jabłonna na prowadzenie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
22) zmiany uchwały Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół pod-stawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów nie-zbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów,
23) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2017-2018,
24) przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017,
25) uchwalenia Regulaminu przyznawania Nagrody Rady Gminy Jabłonna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna,
6. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami, w tym:
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.