Dlaczego wójt nie wykonał budżetu w 2016 roku?

Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy wójt Chodorski nie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Radny Grzybek przedstawił długą listę wpadek Urzędu Gminy, które wpłynęły na taką decyzję większości radnych. Dlaczego wójt nie zasłużył na absolutorium?

9 głosów przeciwko, 4 za i 2 radnych nieobecnych na sesji – tak w skrócie wyglądały wyniki głosowania w sprawie absolutorium dla Jarosław Chodorskiego, które odbyło się na ostatniej sesji Rady Gminy. To, dlaczego wójt nie zasłużył na otrzymanie absolutorium, wypunktował radny Mariusz Grzybek.

Radny w swoim przemówieniu odniósł się do obszaru niegospodarności, która według niego miała miejsce w 2016 roku. Zauważył, że w października radni podjęli uchwałę o likwidacji pracowni architektoniczno-urbanistycznej, co powinno skutkować wypowiedzeniem umów pracownikom wraz z końcem tego samego miesiąca. Wypowiedzenia wręczono dopiero w listopadzie, co doprowadziło do wypłaty odszkodowania w związku ze skróceniem czasu wypowiedzenia o miesiąc. Radny wskazał, że gmina została w ten sposób narażona na straty w kwocie około 11.000 zł. Jako niegospodarność M. Grzybek wskazał również umowę na kontrolę SZPZOZ. Istnieje bowiem domniemanie, że urząd wypłacił ok. 10.000 zł za niewykonanie pracy zgodnie z zakresem zawartej umowy.

Zdecydowanie dłuższa była lista dotycząca opieszałości w działaniach wójta, która doprowadziła do niewykonania ubiegłorocznego budżetu gm. Jabłonna. Radny poinformował, że w 2016 roku – mimo zapisów w budżecie – nie wykonano: łącznika ul. Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów w Jabłonnie, projektu i przebudowy skrzyżowania ul. Bagiennej i Partyzantów w Chotomowie, dokumentacji projektowej i budowy skrzyżowania ul. Jaśminowej i Modlińskiej w Rajszewie, dokumentacji i przebudowy ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika, projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy, rozbudowy monitoringu wizyjnego na terenie gminy czy budowy bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Jabłonnie. Ponadto wydłużono termin rozbudowy przedszkola w Jabłonnie, który początkowo był określony na koniec listopada 2016 roku oraz wykonano w poprzednim roku tylko 1 z 4 planowanych nakładek asfaltowych. Radny odniósł się także do wykonania dokumentacji projektowej i budowy tras rowerowych na terenie gm. Jabłonna – w poprzednim roku zrealizowano jedynie koncepcję, z kolei nie wykonano projektów, ani nie podpisano żadnych porozumień i aktów notarialnych. Dopiero za sprawą włodarzy sąsiednich gmin, radni i mieszkańcy dowiedzieli się, że gm. Jabłonna ma ogromne opóźnienia we wspólnym projekcie budowy ścieżek rowerowych.

– Wszystkie przytoczone przykłady odnoszą się do oceny wykonania budżetu gm. Jabłonna. Ten element procedury absolutoryjnej wskazuje, że nie ma podstaw do udzielenia absolutorium wójtowi gminy, gdyż spora część budżetu nie została wykonana przez organ wykonawczy, czyli wójta – poinformował radny Grzybek.

Wójt Chodorski odniósł się tylko do kilku punktów z listy przedstawionej przez radnego. Odnośnie niewykonania zadań dotyczących skrzyżowań ul. Bagiennej i Partyzantów w Chotomowie oraz Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów w Jabłonnie winą obciążył wykonawców, którzy nie dotrzymywali terminów, z kolei ul. Jaśminową z Modlińską w Rajszewie i ul. Kolejową w Chotomowie określił jako zadania wieloletnie. W przypadku bieżni skoku w dal przeszkodziła PGE Dystrybucja, która zbyt wolno udzielała zezwoleń, natomiast na projekt odwodnienia wokół urzędu było za mało pieniędzy. Pozostałych tematów wskazanych przez M. Grzybka, wójt nie poruszył. Wójt również nie zauważył, żeby któreś z zadań nie zostało zrealizowane z winy urzędników.

– Tłumaczy pan, że przy projektowaniu nie sprawdziły się firmy. Panie wójcie, to pan i pana pracownicy wybierali, a nie my. Odnoszenie się, że ktoś czegoś nie zrobił, wskazuje, że nie było nadzoru ze strony pana zastępcy – zauważył radny Arkadiusz Syguła.

Jabłonna Dla Mieszkańców